Журналистика

Бо се ҷиҳат: таҷрибаи зиндагӣ ва инкишофи ВАО: мувофиқати ҳадафҳои ВАО бо инкишофи ҷомеа: риояи мантиқ дар фаъолияти журналистӣ;

Дар муносибат ба мавзӯъ ва масъалаи таҳлилшаванда;

Аз лаҳзаҳои бархӯрд бо предмет;

бо рафтори конкретӣ дар дарки воқеият; бо умумияти методи маърифати ва усули баёни нигориш, ки бо завқи аудитория хос бошад: умумияти андеша ва созмондиҳандаи амалӣ;

Дониш, малака, тавоноӣ, завқ, ҷаҳонбинӣ, хирад;

2 навъ: методҳои эмперикӣ ва назарӣ;

Агар дар муошират авзои равонии тарафайн эҳсос нагардад: яке аз онҳо аз мавзӯъ тамоман бехабар бошад;

Инсон, ашё ва предмет;

Вохӯрии ботантана бо ягон намояндаи давлат, сохтори ҷамъиятӣ, ё хусусӣ бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла намояндагони матбуот барои шиносоӣ бо муассисаи нав, маҳсулоти нав…;

Ба нақшадаровардашуда ва бенақша;

Таъҷилӣ будан;

Эксперимент;

Таъсир расонида метавонад, чунки шакл танҳо воситаи ҷалбсозандаи таваҷҷӯҳи аудитория аст;

Иттилоот;

Матнӣ ва оморӣ;

Воқеа, ҷараён, вазъият, инсон;

Эҷод (фаъолият) -и роҳбариии редаксияҳо, робитаҳои берунаи нашрия, фаъолияти публитсистон;

Кашфи аз нигоҳи илмӣ мақсаднок ва аз назари публитсистӣ моҳиятдори факту рӯйдод;

Омӯзиш, тавоноӣ, маҳорат;

2 навъ;

Бо муқоиса ва қиёс;

Шакли асари журналистӣ гуфта маҷмӯи ҷузъиёти мураттаби ғоявиеро меноманд, ки навиштаро ташкил медиҳад, мақсадро пуртаъсир мегардонад;

Факти публитсистӣ факти солим буда, моҳияти замонавӣ дорад ва ҳақиқати навро ошкор менамояд. Факти илмӣ факти санҷидашудааст, ки дар асосӣ омӯзиш, таҳлил ва исбот ба даст оварда шудааст;

2;

Эҷод калимаи арабӣ буда, тавлиди чизи нав аст, ки журналист онро меёбад;

Маълумоти махсус дар хусуси фактҳои мавҷудаи ин ё он соҳаи фаъолият, ки мақомоти матбуотӣ тайёр кардааст;

Фардӣ ва коллективӣ;

3;

не! истифода намешаванд;

Мушоҳидаи ба нақшагирифташуда ва бонизом;

Ду маҷро: бошуурона, таассуроти мақсаднок;

Мундариҷа гуфта маҷмӯи ҷуъиёти мураттаби ғоявиро меноманд, ки навиштаро ташкил медиҳад. Хусусияти дохилӣ ва моҳияти онро мекушояд;

Ҷаласа ё вохӯрии кӯтоҳ бо намояндагони шинохтаи ин ё он ҷамъият дар хусуси навгониҳо ва муаррифии онҳо барои журналистон;

Сифатҳои модарзодӣ ягонагии мутақобилаи малакаҳои касбӣ бо маҳорат, дониш ахлоқ ва дастурҳои иҷтимоиву равонӣ, услуби хоса мувофиқати методи усулҳо бо фаъолият, мавқеи хоса, ягонагии сухану амал ва қобилияти характер;

Аз воқеа;

Эҳсос, тасаввур, хотира, ҳиссиёт;

3;

Пурсиш;

Шавқу рағбат, хоҳиш, завқ, меҳр, ғоя, ақида, ҷаҳонбинӣ;

Дар мувофиқ шудан бо муҳит, афкори иҷтимоӣ- сиёсӣ, манфиатҳои табақотиву ҳизбӣ;

Ду паҳлӯ, сифатҳои модарзодӣ, ҳамдастии мутақобилаи малакаҳои касбӣ бо маҳорат, дониш, эътимод, ахлоқ ва дастурҳои иҷтимоиву равонӣ;

Таҳлил дар журналистика ҳамчун як ҷанбаи фаъолияти маърифатӣ шинохта мешавад, ва функсияи ҷамъбасту хулосабарориро иҷро мекунад;

Мушоҳидаи иштирокчӣ;

чор навъ: таҳлилу ҷамъбаст, гипотезӣ, таърихӣ ва мушаххас;

Вохӯрии ҳодимони давлатӣ ва ҷамъиятӣ, намояндагони илм, фарҳанг ва ғайра бо журналистон ба мақсади доир воқеиёти муҳим иттилоъ расонидан ё ба саволҳои онҳо ҷавоб додан;

2;

Маҳаллӣ;

Ду хел: омавӣ, иҷтимоӣ;

Таҷрибаи зиндагӣ, донишҳои фалсафавӣ, усулҳои махсуси илмии хоси журналистика, мушоҳида, таҳлил, усулҳои хоси эҷодӣ;

Қоидаи исботи журналистӣ чун собитсозии мантиқӣ аст. Яъне тезис дар шакли тафаккуре пеш гирифта мешавад, ки ба исбот эҳтиёҷ дорад. Далел бояд андешаи аслӣ бошад, ки тезисро асоснок кунад;

Фаъолияти фикр, тасаввуроти бой, назарияи мушоҳидагарона, силсилаи мантиқӣ, афзои интелектуалӣ, кунҷковии эҷодӣ, тахаюлоти рангин ва донистани забони фасеҳи миллӣ;

Ce навъ: мундариҷавӣ-факӣ, мундариҷавӣ-маъноӣ ва мундариҷавӣ-консептуалӣ;

Аз ду рукн: тезис дар шакли тафаккуре пеш гузошта мешавад, ки собит мехоҳад, далел, андешаи асосӣ буда, тезисро асоснок мегардонад;

Интихоби мавзӯъ, андешаи тахассусии пешакӣ, шиносии қаблӣ бо сарчашмаҳои мавҷудаи маълумотдиҳанда, муайян кардани далелҳои раднашаванда, самти омӯзиши объект, коркарди маводи тавлидӣ, ғояи маводи ҳалшаванда, баҳои ниҳоӣ, ташкили нақшаи асар, иншои асар, кор бо матн;

Ҳудуди воқеияти иҷтимоиеро мекушояд, ки дар эҷоди журналист акс ёфтааст, манфиатҳои ахборӣ, таъсиргузорӣ ва талаботи аудиторияро ифода мекунад;

Проблемма муаммоест, ки норасоӣ, камбудӣ ва тазодҳои ҳаётиро ошкор менамояд, ба тарафҳои гуногуни як мавзӯъ равшанӣ меандозад;

Се тип- тасвирӣ, индекалӣ ва рамзӣ;

Бо чопи мақола;

Муносибати маъноӣ;

Саъдуллоев А. , Давронов Д. , Муродов М;

офаридан, бунёд кардан, пайдо намудан;

Бедил;

Аз интихоби мавзӯъ;

Донистани мавзӯъ;

Шифоҳӣ, ҷорчигӣ, воизӣ;

Воизӣ;

Низоми Ганҷавӣ;

Калимаи юнонӣ буда, маънояш сайъ, мода, мавзӯъ, маром ва мақсад аст;

Ба ду гӯруҳ: эмперикӣ ва назарӣ;

Усулҳои пурсиш, мушоҳида ва мусоҳиба;

Инсон;

Ашёву предмет;

Варақаҳои иттилоотӣ;

Усули пурсиш;

М. Султонов;

А. Шарифзода;

Ш. Саидов;

О. Латифӣ;

Ба нашрияи «СССР»;

Ҳамаи предметҳои номбаршуда;

Н. Никитин;

Н. Никитин;

усули эксперимент;

Сотсиология;

3 гурӯҳ: методҳои маърифати фаъолият, методҳои ба даст овардани иттилооту маълумот ва методҳои пахши иттилоот;

Индуктивӣ;

Дедуктивӣ;

Традуктивӣ;

Қонуни ҶТ дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар ВАО»;

Паст задании шаъну эътибор;

Н. Шаганян;

Тамоми ҷиҳатҳои зикршуда;

Интернет;

Маҳсули эҷод;

Предмети рӯзмарраи қонеъкунандаи талаботи аудитория ба иттилооту маълумот;

истилоҳи жанр калимаи фаронсавӣ маънояш навъ намуд;

7;

3;

Даққият, нишонрасӣ, ифода кардани воқеият;

А. Нуралиев;

3;

И. Усмонов;

Се хел: иҷтимоӣ, эҳсосӣ ва ақлӣ;

Интихоби проблема - омӯзиши бавосита - ҷамъоварии иттилооту маълумот – таҳрезии нақшаи асар- навиштани асар – пешниҳод ба чоп;

Рӯзмарра будан, аҳамият доштан, дорои факт будан;

асри 17;

И. Усмонов;

2;

2;

мухбирнома, табсира, репортаж;

Баррасии масъалаи муҳим, имиҷ сохтан;

5;

Дар асри 19 Англия;

А. Саъдуллоев, С. Гулов;

А. Нуралиев;

3;

6;

И. Усмонов;

А. Саъдуллоев, С. Гулов;

Расони афкори гуногун;

Факт;

Барои кушода дони масъалаҳои муҳим;

Аз давраи пайдоиши нахустин ҳафтаномаи тоҷикӣ;

«Ҷавонони Тоҷикистон» «Азия плюс», «Ҷумҳурият», «Фараж»;

«Ҷумҳурият», «Садои Мардум», «Ҷавонони Тоҷикистон»;

Қонун манъ кардааст;

Рӯзноманигор бояд мустақилияти эҷодӣ дошта бошад;

Худшиносии миллӣ;

ҷавобҳои «В» ва «D» дуруст аст; ;

Ба дарёфти факт, таҳрир ва омӯзиши мавуи баррасишаванда;

Маҳорати касбӣ, устоди соҳибмактаб, мавқеи журналистӣ;

Барои он ки қонун иҷоза намедиҳад;

Давраи бозсозиҳои горбачёвӣ;

Аз рӯйи сабку услуби навишт;

Қонунҳо фаъолияти бемонеаи хабарнигорро кафолат додаанд;

Аз дохили мавзуъ ва идораҳои масъул;

Конститутсияи ҶТ, Қонун дар барои матбуот ва дигар ВАО;

Бахтиёр Ҳамдамов;

Минбари халқ;

Саидов;

Мушкилот «ғаразнок» инъикос карда мешавад;

1992;

Сармуҳаррир ва ҳайати кормандон;

Ҳангоми иҷрои вазифаҳои касбӣ манфиатҳои миллӣ ва давлатиро бояд ба назар гирифт;

Адабиёт ва санъат;

Бар зарари журналистикаи миллӣ;

Шартномаи шифоҳии меҳнатӣ ва шартномаи хаттии меҳнатӣ;

Ҷумҳурият;

Сармуҳаррир ё муҳаррир;

Дар саҳифаи 5 ё 8-9;

Саҳифаи 1-2;

Саҳифаи асосӣ;

Дар телевизион ва радио;

АМИТ «Ховар»;

Мақола;

Котиби матбуотӣ;

«Ҷавонони Тоҷикистон»;

Интернет;

«Ҷавонони Тоҷикистон», «Ба қуллаҳои дониш,;

Услуби нигориш ва амалияи журналистика;

Ба хонанда;

Мавод бояд ба талаботи жанр ҷавобгу бошад;

Сарлавҳа;

Барои фаъолияти муназами ҳайати эҷодии рӯзнома кӯмак мерасонад;

Мақола;

Интернет;

Аз дохили матн, бо роҳи фикр кардан;

Барои рақобат бо дигар ВАО;

Ниёз дорад, он ба манфиати ҷомеа ва журналистика аст;

Матбуот аз аксҳо гоҳо дуруст баъзан нодуруст истифода мебарад;

Интернет;

«Ҷумҳурият», «Садои Мардум», «Ҷавонони Тоҷикистон»;

Қонун манъ кардааст;

Маблағ, ҳайати эҷодӣ;

Рӯйдодҳо, чорабиниҳо, одамон, иштирокчиён;

Беғаразӣ ва бетарафӣ;

Хабарнигор бояд аз ҷанбаҳои гуногун истифода кунад;

Бо сабки аҳроми вожгуна ва сабки таърихӣ;

барои нашрия фоида ва даромад меорад;

Расмӣ, манбаҳои ҳукуматӣ;

Ба мавзӯи интихобшуда факт меҷӯяд;

Мутахассисон, коршиносон, сиёсатмадорон;

Аз дохили мавод ҷумлаи асосӣ интихоб карда мешавад, ба мазмуни онро ошкор мекунад;

Агар борҳо ба ин сарчашма дар тамос шуда бошад, агар ӯ фактҳои ҷолиб дар бораи рӯйдодро гуфта тавонад;

Риояи меъёрҳои ахлоқии журналист;

Расмӣ ва ғайрирасмӣ;

Фаврият, мӯҷазбаёнӣ, ҳақиқатнигорӣ;

Танз ва ҳазл аст, бараксгӯӣ аст;

Рӯйдоди нав ва аҳмияти ҷамъиятӣ дошта;

Аз рӯйдодҳои нав, ҷаласаҳо ва нишастҳои хабарӣ;

Чорабиниҳои нақшавӣ, ҷаласаҳои ҳукуматӣ;

Газетаи мардумӣ аст;

Ин аз маҳорати журналист вобаста аст

«Як сӯйиқасди –ғаразкорона ба маҷаллаи мо»;

«Фикри ман дар бораи забони чопагӣ»;

1928, «Овози тоҷик»;

1928, Тошканд;

публитсист;

«Мусоҳиба дар бораи забон ва адабиёт»;

1928;

муқоисаи забони адабии тоҷикӣ бо забони форсӣ;

забони оддии халқ, ки дар доираи қоида ва дастур дароварда шудааст;

«Дар атрофи забони форсӣ ва тоҷикӣ»;

С. Айнӣ;

январи соли 1929;

'Раҳбари дониш';

П. Гулмуродзода;

'Забон ва худшиносии миллӣ';

М. Юсуфзода;

'Бухорои шариф';

Муҷмалӣ дар хусуси забон;

Мирзо Муҳиддин ва Мирзо Сироҷ;

«Ҳаблулматин», «Чеҳранамо», «Парвариш»;

«Мунозара»;

таъсиси маҷалла;

«Шӯълаи инқилоб», 1919, Самарқанд;

Морозов;

«Тараққӣ», «Туҷҷор», «Хуршед», «Шӯҳрат», «Азия»;

«Чеҳранамо», «Парвариш», Миср;

Мирзо Ҷалол Юсуфзода, аз Боку;

«Самарқанд» ва «Ойина»;

кам будани теъдоди хонандагон ва дастгирӣ накардани ҳаммиллатон;

июни соли 1920 дар Тошканд, ба хотири сарнагунии амирати Бухоро;

Фитрат дар «Мунозира»;

с. 1870, Тошканд;

«Танвири афкор», «Ҳукумати шӯроӣ ба мо чӣ дод?», «Сайфу қалам», «Акнун навбати қалам аст»;

Мирзо Сироҷи Ҳаким дар «Тӯҳафи аҳли Бухоро»;

«Қонун», 1890, Лондон;

Мирзо Муҳиддин ва Мирзо Сироҷ;

«Туркестанские ведомости», дар Тошканд;

бунёди корхонаи мовут; даъвати марди донишманде аз Русия ва ҷорӣ кардани об дар дарёи Омуя ва Сир ба Бухоро; бунёди фабрики набот ё қанд; кашфу мавриди истифода қарор додани канданиҳои фоиданок; даъвати муалими забондон, тӯпу туфангдорӣ ва низоми аскардорӣ;

Фитрат, 1912, Истамбул;

таъсиси маҷалла;

«Рисолаи таърихӣ»;

соли 1908, Мунзим;

«Иди тоҷик», 15 марти с. 1924, Душанбе;

«Фрунзечӣ» ва «Ҳақиқати аскари сурх», С. Улуғзода ва Ф. Ниёзӣ;

1927, Самарқанд, «Дониш ва биниш»;

10 апрели соли 1930, Хонаи деҳқон, Душанбе;

памфлет;

З. Марогайӣ;

с. 1926, Душанбе, 4 шумора;

«Чингизи асри ХХ», «Бадбӯй будааст», «Хари бедум», «Шерзод», «Деви ҳафтсар»;

«Тоҷикистон», «Машъал», «Журналист»,«Хорпуштак», «Маориф ва маданият»;

«Ирфон», «Маориф ва фарҳанг», «Дониш» ва «Адиб»;

соли 1925, Самарқанд;

Устод Айнӣ, равшанфикрӣ ва ислоҳотхоҳи дар аморати Бухоро, дар аввали садаи ХХ;

«Тарҷумон», «Тараққӣ», «Хуршед», «Тӯҷҷор», «Шӯҳрат» ва «Азия»;

1826, Калкуттаи Ҳиндустон;

«Рӯзномаи моварои баҳри Хазар» ва «Ҳуррият»;

«Ҳуррият», Фитрат, пантуркистӣ;

«Самарқанд»;

с. 1908, Бухоро;

с. 1925, дар Самарқанд;

З. Мароғаӣ, Эрони садаи Х1Х;

«Адолат», 10 августи соли 1990, Имомназар Холназар;

«Садои мардум»--январи соли 1991;

Фитрат, ислоҳот;

«Чароғи рӯз», Додоҷони Атовулло;

«Мунозара», 1910, Истамбул, мударрис ва фарангӣ;

«Советский Таджикистан», «Қизил Тожикистон»;

1913, Самарқанд, «Самарқанд», 45 шумора, тоҷикӣ, ӯзбекӣ, русӣ, 1913-1915, Самарқанд «Ойина», 68 шумора, тоҷикӣ ва ӯзбекӣ;

С. Ализода, Ҳоҷӣ Муин;

«Овози тоҷик», 1924, Самарқанд, А. Қурбӣ;

Беҳбудӣ;

1930, Душанбе, Маъқулшоев ва Ғ. Ализода;

«Одина»;

Москва, Лоҳутӣ , Боку Абдухолиқ Ҳакимов ва Саломуллоҳ;

1959, Душанбе;

1932, Душанбе, «Анбоз»;

«Самарқанд», С. Ализода;

Зеҳнӣ, Раҳим Ҳошим, Мунзим, Айнӣ, А. Муҳиддинов, Б. Азизӣ, Обид Исматӣ, А. Мирзоев;

«Авеста». Азия-плюс», Хатлон пресс, «Вароруд», «Раштон-пресс;

«Қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик», «Исёни Муқаннаъ»;

«Шӯълаи инқилоб»», 1919, С. Ализода;

«Деваштич», «Эҷод», «Амри илм», «Эр-Граф» ва «Ҳумо»;

«Овози тоҷик»;

Абдухолиқ Ҳакимов ва Саломуллоҳ;

соли 1925, Самарқанд;

«Рӯзномаи моварои баҳри Хазар» ва «Ҳуррият»;

М. Беҳбудӣ, Самарқанд, “Қироатхонаи исломия”;

М. Беҳбудӣ, «Ойина»;

М. Беҳбудӣ;

Айнӣ;

А. Дониш;

А. Муҳиддинов;

А. Муҳиддинов;

С. Айнӣ;

С. Айнӣ;

С. Айнӣ;

А. Мунзим;

“По босмачу”;

Ҷ. Маҳмадқулизода;

1874, Хива, А. Абдолов;

Мирзо Ризо;

31 декабри соли 1925;

“Ойинаи ТоҷикТА”;

1932;

5 апрели 1930;

М. Муродов, публисистикаи тоҷик;

2 маротиба, инкишофи матбуоти даврагии меҳнаткашон дар Осиёи Миёна;

аҳолии таҳҷоиро ба сохтмони шӯроӣ ҷалб намояд, аз байни халқи маҳаллӣ кормандони ҳизбӣ ва шӯроӣ тайёр намояд;

М. Юсуфзода, Боку;

С. Айнӣ, воқеаҳои солҳои аввали садаи бистуми аморати Бухоро;

27 сентябри соли 1926;

1930;

“Шарқи сурх”(1938) , “Садои Шарқ”(1970);

10 апрели соли 1930;

индустрикунонии мамлакат,коллективонии хоҷагии қишлоқ, инқилоби маданӣ;

Ф. Арабов;

Айнӣ;

“Тарбияи атфол”;

мактабу маориф;

С. Айнӣ;

С. Айнӣ;

С. Айнӣ;

С. Айнӣ;

С. Айнӣ;

С. Айнӣ;

С. Айнӣ;

С. Айнӣ;

С. Айнӣ;

С. Айнӣ;

С. Айнӣ;

С. Айнӣ;

С. Айнӣ;

С. Айнӣ;

С. Айнӣ;

С. Айнӣ;

С. Айнӣ;

С. Айнӣ;

С. Айнӣ;

С. Айнӣ;

С. Айнӣ;

С. Айнӣ;

С. Айнӣ;

соли 1919;

ҳизби коммунисти Бухоро;

7 ноябри соли 1925;

аз Майдони Сурхи Маскав;

аз тантанаҳои ҷашни Октябр;

10 апрели 1930;

А. Попов;

соли 1924;

А. Муҳиддинов, Мунзим, Аҳмадҷони Ҳамдӣ;

Таърихи амирони манғития»;

Фитрат, 1910;

15 марти соли 1925, «Иди тоҷик»;

Абулқоси Лоҳутӣ ва устод Айнӣ;

Фитрат дар «Баёноти сайёҳи ҳиндӣ»;

«Инқилоби Уктабр ва иқтисод»;

қавми тоҷик;

С. Ализода;

Аббос Алиев;

А. Дониш;

А. Дониш