Сотсиология

Нақш;

Илм дар бораи ҷомеа;

Сохтори ҷамъият ва унсурҳои асосии он;

Мақом (статус);

Ҷамъият;

Ҳокимият, даромад, маълумот, нуфуз;

П. Сорокин;

Аграрӣ (кишоварзӣ), индустриалӣ (саноатӣ) ва постиндустриалӣ (баъдисаноатӣ);

М. Вебер;

Миллат;

Дар нимаи аввали асри Х1Х;

О. Конт;

Г. Спенсер;

К. Маркс;

Позитивизм;

Нуклеарӣ ва васеъ (анъанавӣ);

Ҳисобот;

Ба даст овардани ахборот;

Давом додани насл (репродуктивӣ), иҷтимоишавӣ (сотсиализатсия), иқтисодӣ-хоҷагидорӣ, фарҳангӣ-фароғатӣ, маънавӣ-равонӣ;

Э. Дюркгейм;

Э. Дюркгейм;

К. Маркс;

Назарияи табақабандии иҷтимоӣ ва ҷойивазкунии иҷтимоӣ;

ба ду лагер тақсим шудани ҷаҳон: сотсиалистӣ ва капиталистӣ;

Аз солҳои 60-уми асри ХХ;

Дар бораи ҷинс;

Консерватизм (анъанагароӣ), либерализм, натсионализм, сотсиализм, коммунитаризм ва ғайра;

расмӣ ва ғайрирасмӣ;

иҷтимоишавӣ (сотсиализатсия) меноманд;

органикӣ мебошад;

О. Конт;

ҷузъи таркибии шуури ҷамъиятӣ буда, аз маҷмўи донишҳои ҳуқуқӣ иборат аст;

Воситаҳои истеҳсолот;

том ва худинкишофёбанда мебошад;

алоқаҳои наздики эмотсионалӣ;

Аввалиндараҷа;

Институти маориф ва илм;

Ба табақаҳо ҷудо гардидани одамон ва гурўҳҳои иҷтимоӣ;

Табақабандӣ;

миллатгароӣ (натсионализм);

қайди бевоситаи воқеаҳо;

Лоренс фон Штейн;

Маҷмўи хусусиятҳои иҷтимоии рафтору амали мардон ва занон;

Қонеъ гардонидани талаботҳои иҷтимоӣ ва таъмин намудани устувории ҷомеа;

Муносибат ба воситаҳои истеҳсолот;

Д. Траси;

халқ;

аз деҳот ба шаҳр кўчидан;

Сифатҳои иҷтимоии инсон мебошад;

Инсони танҳо;

пурсиш, тахлили хуҷҷатҳо, мушоҳида ва эксперимент (озмоиш);

миқдорӣ ва сифатӣ;

“Ман”-и оинагӣ;

ташаккул меёбад;

Баромадан аз меъёрҳои гурўҳӣ;

назорат намудани амалу рафтори аъзоёни ҷомеа;

омўхтан ва дарёфти роҳҳои ҳал намудани масъалаҳои пайдошудаи иҷтимоӣ тавассути методҳои мушаххаси сотсиологӣ;

Мусоҳиб (респондент);

анкета;

вуҷуд надоштан маълумоти кофӣ оиди объекти омўхташаванда;

Саволдиҳанда (Интервюер);

Оила, маориф, сиёсат, ҳуқуқ, иқтисод ва дин;

Ҷамоаи ибтидоӣ, ғуломдорӣ, феодалӣ, сармоядорӣ (капиталистӣ) ва сотсиалистӣ;

Маърифатӣ, методологӣ, ояндабинӣ, идеологӣ, гуманистӣ, идоракунӣ ва ғайра;

компромисс, истифодаи миёнарав, гурехтан аз низоъ, бо роҳи судӣ ва музокирот;

Р. Дарендорф;

Дар ҷомеаи саноатӣ;

Ч. Ломброзо;

Ч. Ломброзо;

Уфуқӣ (горизонтали) ва амудӣ (вертикалӣ);

Оила, маориф, дин, ВАО ва ғайра;

Полигамия;

Гурўҳӣ, синфӣ, байнишахсӣ, байни давлатҳо;

Интиқоли дониш ва сотсиализатсияи насли наврас;

Назарияи биологӣ, психологӣ, стигматизатсия, аномия, гузариши фарҳангӣ ва ғайра;

Соли 2005 дар ДДМТ;

Ш. Шоисматуллоев;

раванди гузариш аз ҷомеаи анъанавӣ ба ҷомеаи саноатӣ;

кушода аст;

Моногамия, полигмия ва никоҳи гурўҳӣ;

Пўшида;

К. Маркс;

Т. Парсонс ва Р. Мертон;

Б. Скиннер;

Сотсиология;

Далелҳои иҷтимоӣ;

Ҳамфикрии механикӣ ва ҳамфикрии органикӣ;

П. Сорокин;

М. Вебер;

Пўшида ва кушода;

Э. Дюркгейм;

Анъана, урфу одатҳо, меъёрҳои ахлоқӣ, меъёрҳои ҳуқуқӣ ва ғайраҳо;

Омилҳои сиёсӣ;

Маҷмўи одамоне, ки дар асоси мақсаду манфиатҳои умумӣ ва фаъолияти муштарак муттаҳид шудаанд;

Синфҳо, табақаҳо, ташкилотҳо, гурўҳҳои этникӣ, гурўҳҳои касбӣ ва ғ.;

Муносибатҳои наздик, ғайрирасмӣ ва боэътимод;

Оила, дўстон, дастаҳои варзишӣ, коллективҳои хурди ҳамкорон ва дигарон;

Ч. Кулли;

Маҷмўи рамзҳо, бовариҳо, эътимод, арзишу меъёрҳо, мавқеъ ва нақшҳои иҷтимоии устувор ва муттаҳидсозандае, ки тамоми соҳаҳои ҳаёти иҷтимоиро идора менамоянд;

Институти оила ва никоҳ;

Иқтисод ва истеҳсолот;

Т. Веблен;

Маҷмўи умумиятҳои нисбатан устувори одамон, тартиби муайяни алоқамандӣ ва таъсири мутақобилаи байни онҳо;

Теологӣ, метафизикӣ, позитивистӣ;

Синфҳои истисморкунанда ва истисморшаванда;

Мутобиқшавӣ ва қабули пассивонаи тартиботи иҷтимоӣ ва афкори ҳукумрон;

Маҷмўи иттиҳодияҳои мухталифи иҷтимоиро ифода менамояд, ки хусусиятҳои ҳаёту фаълият ва тарзи тафаккури ба ҳам монанд ба онҳо хос аст;

Д. Белл соли 1962;

низоми арзишҳо, меъёрҳо, мақсаду маромҳо, тарзи рафтор ва тарзи зиндагии гурўҳҳои муайяни иҷтимоӣ, ки ҳарчанд ба маданияти ҳукумрони ҷомеа алоқаманд ҳам бошад, аммо аз он фарқ менамояд;

Ҷомеаи тосаноатӣ, ки дар он хоҷагии кишоварзӣ бартарӣ дорад ва бештар бо воситаи урфу одат ва анъанаҳо идора мешавад;

ҷомеаи модернизатсияшуда, ки ба истеҳсолоти саноатӣ такя менамояд ва бо воситаи қонунгузории расмӣ идора мегардад;

Табақаи олии низоми иерархии иҷтимоӣ, ки аз болои дигар гурўҳҳои иҷтимоӣ ҳукумронӣ намуда, ба ҷомеа таъсири назаррас мерасонд;

Нуқтаи назари гурўҳи муайян, ки ин гурўҳ маданияти худро аз беҳтаринҳо шумурда, маданияти дигар гурўҳҳои иҷтимоиро нодида мегирад;

Ҳама гуна шакли маҷмўи одамон, ки барои қонеи манфиатҳои муайяну мушаххас муваққатан ва ба муддати кўтоҳе ҷамъ меоянд;

Назарияи нақшӣ, рафторӣ, «Мани оинасон», марксистӣ ва ғ.;

Маданияти патриархалӣ, субъкултура ва контркултура;

Ҳангоми норасоӣ ва кофӣ набудани иттилоот ё дар мавриде, ки шунавандагон, бинандагон ва хонандагони радио, телевезион ва нашрияҳо ба дурустии иттилооти расмӣ боварӣ надоранд;

Санъат, адабиёт, илм, маориф, дин, идеология ва ғ.;

О. Шпенглер;

Шахсе, ки мутааллиқияти субъективии хешро нисбати гурўҳ ва ё умумияти мушаххаси иҷтимоӣ аз даст додаст ва дигареро ба даст наовардааст;

Омода намудани фард барои бозгашт ба маданият, муҳити қаблӣ ва барқарор намудани робитаҳои иҷтимоӣ;

Афлотун;

Муқаддима;

М. Вебер;

Ташкилоте, ки аз ҷониби якчанд шахс идора шуда, ҳокимият барои манфиатҳо ва мақсадҳои шахсӣ суистифода мегардад ва дар он «қонунҳои оҳанин» амал менамояд;

Барои нақши оилавӣ, моликияти оилавӣ ва хиёнати як тараф;

Э. Гидденс;

Аз рўи нақшаи пешакӣ тартибдодашуда бевосита бо респондент сўҳбат намудан;

То низоӣ, авҷи низоъ, ҳалли низоъ ва пас аз низоӣ;

Афлотун;

Ҷаҳонбинӣ, маърифатӣ ва ҷуброннамоӣ;

Кушода;

Раванди гузариш аз ҷомеаи анъанавию кишоварзӣ ба ҷомеаи замонавии саноатӣ;

Утопия;

Оилае, ки ядрои асоси онро волидон ва фарзандон ташкил медиҳанд;

Эндогамия ва экзогамия;

Оилае, ки дар он мард ҳукумрон аст;

Ш. Шоисматуллоев;

Л. Морган;

Бекорӣ – зуҳуроти иҷтимоӣ-иқтисодиест, ки бо сабаби дар бозори меҳнат талабгор наёфтани як қисми муайяни нерўҳои корӣ пайдо мешавад;

Ин вазъиятест, ки имкониятҳои мўътадили амалу фаъолияти фардҳо ва гурўҳҳои иҷтимоиро хароб месозад ва ё ба фаъолияти мўътадили онҳо хатар эҷод менамояд;

Тағйироти инқилобии ҷомеа гуфта, тағйироти зудамал, таъҷилӣ, куллӣ ва сифатии ҷомеаро меноманд;

Муқобилияткунандагон, ташкилкунандагон, иттифоқчиён, шоҳидон, миёнаравҳо ва ғ.;

27-уми июни соли 1997;

Функсионализм;

Р. Дарендорф;

Макросотсиология ва микросотсиология;

Низоми иҷтимоӣ, институтҳо ва ташкилотҳои иҷтимоӣ;

Рафтору амали фардҳо ва гурўҳҳои хурди иҷтимоӣ;

Сотсиология усули омўзиши одамон мебошад;

Дар Миср, Бобулистон, Ҳинд, Чин ва Эрони бостон;

О. Конт;

Назарияи сотсиологии соҳавӣ мебошад;

Давраест, ки ҷомеа аз як ҳолати сифатӣ ба ҳолати дигари сифатӣ мегузарад;

Метосотсиология таҳлили сохторҳои маърифатӣ ва методологии мавҷудаи сотсиология мебошад;

Мушоҳида, озмоиш, муқоиса ва методи таърихӣ;

Қуваҳои истеҳсолкунанда ва муносибатҳои истеҳсолотӣ;

Г. Спенсер;

Ҷ. Мид;

Маданияти моддӣ ва маънавӣ;

Сар задани проблемаҳои глобалӣ, инқилоби илмӣ-техникӣ ва коммуникатсионӣ;

Назарияҳои эволютсионӣ, инқилобӣ, даврагӣ ва ғайраҳо;

Ҷойивакунии уфуқӣ;

Ҷойивазкунии амудӣ;

Манфиат;

Ҷамъият, иҷтимоӣ, институтҳои иҷтимоӣ, табақаҳои иҷтимоӣ, муносибатҳои иҷтимоӣ ва ғайра;

Менеҷерҳо, мутахассисон, кормандони соҳаи хизматрасонӣ ва коргарони баладихтисос;

Ҷойивазкунии иҷтимоӣ;

Ба устуворӣ ва пойдории ҷамъият;

Институтҳои сотсиализатсия номида мешаванд;

Ҳолати вайроншавии низоми меъёрҳо ва арзишҳо дар ҷамъият;

Пешгӯии тағйироти иҷтимоие, ки объекти тадқиқоти сотсиологӣ аст;

Мушкилоти иҷтимоие, ки мавриди тадқиқоти сотсиологӣ қарор гирифтааст;

Коркард, таҳлил, таснифот ва дар ҷадвалу графаҳо тасвир намудан;

Мушоҳида;

Э. Раҳмон;

Иҷтимоиёт;

Фикрҳои алтернативии респондентро маҳдуд намегардонад;

Мусоҳиба;

Ҳисобот;

Сотсиализм;

Консерватизм;

Гурўҳи одамоне, ки аломатҳои умумии биологӣ доранд;

гурўҳи калон ва устувори одамоне, ки умумияти забонӣ, ҳудудӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, худшиносӣ ва ном доранд;

Дар давраи капитализм;

шакли сохтори давлатӣ-сиёсии ҷамъият, ки ба эътироф кардани халқ ҳамчун сарчашмаи ҳокимият асос меёбад;

Раванди дар як фазои иҷтимои муттаҳид гаштани давлатҳои ҷаҳон ва ба ҳам вобаста гардидани онҳо;

Фароҳам овардани шароит барои тағйир ёфтани мақоми иҷтимоӣ ва вазъи иқтисодии шахс;

Аномия ва тезу тунд гаштани зиддиятҳои ҳамаи соҳаҳои ҳаёти иҷтимоӣ;

Як соҳаи илм аст, ки қонунҳои кор карда баромадани ояндабиниро меомўзад;

Демократӣ;

Инқилоби илмӣ-техникӣ, диффузияи маданият ва пешрафти истеҳсолот;

Тоталитарӣ;

SPSS;

ҷинси мусоҳиб;

6-12 нафар;

Раванди аз шакли шифоҳӣ ба шакли хаттӣ баргардонидани маълумотҳо;

танзимнамоӣ ва ҳифзнамоии муносибатҳои иҷтимоӣ;

таъмин намудани амният, тартиботи ҷамъиятӣ ва идора кардани ҷамъият;

истеҳсол, тақсимоти мол ва хизматрасонӣ;

аз насл ба насл ирсол кардани дониш ва малака;

Сатҳи пасти зиндагонӣ, бекорӣ ва ғайраҳо;

Афкори нек, гуфтори нек, пиндори нек;

Тағйиротҳои иҷтимоӣ гуфта, раванди аз як ҳолат ба ҳолати дигар гузаштани низоми иҷтимоӣ, институтҳо ва ташкилотҳои иҷтимоиро меноманд;

Тағйироти эволютсионии ҷомеа гуфта тағйироти ботадриҷ, мунтаззам ва миқдории ҷомеаро меноманд;

Истеҳсолоти саноатӣ;

Бўҳронҳои ҷаҳонӣ, нобаробариҳои иҷтимоӣ, бекорӣ, коҳиш ёфтани маданият ва ҳуввияти миллӣ, аз ин раванд суистифода кардани давлатҳои мутараққӣ;

сафи кормандони соҳаи хизматрасонӣ меафзояд;

Л. Морган;

аграрӣ аст;

К. Маркс;

М. Вебер;

У. Ростоу;

Кӯшиши ба мақсад расидан ба воситаи амали коллективӣ;

Ҷаҳон торафт том ва ягона мегардад, шаҳрвандон ҳуқуқу озодиҳои хеш бештар бархўрдор гашта, ба захираҳои иҷтимоӣ роҳ меёбанд;

Ҷаҳонишавӣ, ҷаҳонигардӣ ва ҷаҳоншумулӣ;

Тағйироти даврӣ тағйироти такроршаванда буда, аз як нуқта оғоз гашта, боз ба ҳамон нуқта баргашта, ба итмом мерасад;

Тағйиротест, ки дар натиҷаи он устувории сохтори ҷомеа коҳиш ёфта, вазъияти иҷтимоии мардум вазнин мегардад;

Ташаккул ёфтани сохтори ҷомеа ва беҳтар гаштани шароитҳои ҳаёти иҷтимоиро меноманд;

70 сол;

Ф. Тённис;

Ҷомеаи саноатӣ;

Э. Тоффлер;

Э. Тоффлер;

Ваҳшигӣ, варварӣ ва тамаддунӣ;

К. Маркс;

Қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи «Танзими урфу одатҳо ва анъанаҳои миллӣ»;

Ҳаёти одамон дар раванди муносибати байниҳамдигарӣ;

Тарафҳои зидди бо ҳам муборизакунанда;

Шахсоне, ки низои иҷтимоиро бо нақшаҳои муайян ба вуҷуд меоранд;

Тарафҳои бо ҳам дўсту иттифоқчӣ;

Субъектоне, ки аз рўи зарурат, ночорӣ ва ё тасодуфи шоҳиди моҷаро мегарданд;

Шахсоне, ки аз моҷаро зарари ҷисмонӣ, моддӣ ва равонӣ дидаанд;

Субъектоне, ки дар низои иҷтимоӣ дахолат намуда, онро ҳал мекунанд;

К. Боулдинг;

Гуфтушунид ва миёнаравӣ;

Музокирот;

Низоъ;

Л. Козер;

Шахс ва ё ташкилоте, ки ба низоъ дахолат намуда, ҷонибҳои зидро ба музокирот даъват менмояд;

К. Маркс;

Агенти аввалиндараҷа;

Тағйирот на танҳо инкишоф, балки таназзули ҷомеаро низ ифода менамояд;

Нигоҳ доштани устувории ҷомеа, паст намудани шиддати бекорӣ, баланд гаштани ихтисосмандии кормандон, манфиати иқтисодӣ ва ғ.;

Зуд тағйир ёфтани вазъи иҷтимоӣ, сиёсӣ ва иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақш доштани нерўҳои хориҷӣ;

Шахсро ба меҳнати самаранок водор месозад;

83%;

26,3%;

Тамошобинон, бетарафон, шоҳидон ва миёнаравҳо;

оилаҳоест, ки бо сабабҳои гуногун ниҳоят камбизоат буда, дар байни аъзоёни он бемориҳо, оворагардӣ, бекорхуҷагӣ, майхорагӣ ва дигар одатҳои бад авҷ гирифтааст;

аз 14 сола то 30 солагӣ;

зиёда аз 35 %;

Рэп;

Л. Толстой;

Л. Толстой;

Худро аъзои гурўҳ донистан, қобилияти «худи»-ҳоро аз бегонаҳо ҷудо карда тавонистан: мо-онҳо;

Аввалиндараҷа ва дуюмдараҷа;

36,0 %;

29,0 %;

2,4 %;

9,3 %;

44,5%;

Шаҳрҳои бузург, шаҳрҳои калон, шаҳрҳои миёна ва шаҳракҳо, шаҳрҳои хурд ва шаҳракҳо;

100 ҳазор ва зиёдтар;

аз 40 ҳазор то 100 ҳазор нафар;

аз 10 ҳазор то 40 ҳазор нафар;

камтар аз 10 ҳазор нафар;

аҳолии доимӣ;

барои мардон 15-62 сола ва занон 15-57 сола;

Истиқлолияти энергетикӣ, баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат, саноатикунонии босуръати кишвар;

15-62 сола;

15-57 сола;

0-14 сола;

Ҳама ҷавобҳо дурустанд;

Ҳама ҷавобҳо нодурустанд;

Ҳама ҷавобҳо дурустанд;

пурсиши мутахассисони махсус интихоб шуда-касоне, ки дар бораи объекти омўхташаванда маълумот доранд;

Методи умумиилмии дар шароити назоратшаванда ва идорашаванда ба даст овардани ахбори нав;

Ҳолатест, ки аъзоёни ҷомеа ба дастовардҳои моддию маънавӣ дастрасии баробар надоранд;

Ибни Халдун;

Деҳқон, коргар ва зиёӣ;

Мутлақ ва нисбӣ;

бо ҳузури шахсии мусоҳиб, бо bнтернет, почта, SMS, телефон;

аз маҷмўи генералӣ интихоб намудани мусоҳибон аз рӯйи қоидаҳои муайяни ҷиддӣ;

маҷмўи ҳамаи аҳолие, ки бо характеристикаи иҷтимоӣ-демографии худ ба мақсади тадқиқот мувофиқат мекунанд ва метавонанд ба шумораи пурсидашавандагон дохил шаванд;

дар бораи ҷинси мусоҳиб;

марҳилаи кори саҳроӣ;

73,7%;

дар ҳар 10 сол;

тадқиқоти маркетингӣ;

яке аз намудҳои методи мушоҳидаи воридшуда мебошад, ба баҳодиҳӣ ва назорати таҷрибаи истеъмолии мизоҷон ҳангоми дастраснамоии молу маҳсулот ва иҷроиши стандартҳои хизматрасонӣ нигаронида шудааст;

санҷишу тафтиши лабаратории молу маҳсулот ва намунаҳои реклама мебошад;

Де Гурне дар соли 1745;

Л. Вирт;

Шаҳрҳои калони сераҳолӣ;

Ҷамъи шаҳрҳоро меноманд, ки аз ҷиҳати иқтисодӣ, нақлиёт, саноату истеҳсолот бо ҳам алоқамандии зич доранд;

Тақсимоти иҷтимоии меҳнат;

Рушди саноат ва истеҳсолот, рушди вазифаҳои фарҳангӣ ва сиёсии шаҳр, афзоиши табиии аҳолии шаҳр, табдилёбии маҳалҳои деҳотии аҳолинишин ба шаҳрҳо ва муҳоҷирати аҳолии деҳот ба шаҳр;

Ифлосшавии муҳити экологӣ, шиддат гирифтани масъалаҳои иҷтимоӣ, боло рафтани сатҳи ҷинояткорӣ ва дигар каҷрафториҳои иҷтимоӣ, паст рафтани сатҳи хизматрасониҳо ва ғайраҳо;

Идеологияест, ки ҳаракату талошҳои занонро баҳри озод шудан аз хушунати оилавӣ, имконияти васеи ворид шудан ба фаъолияти иқтисодию сиёсӣ ва ба даст овардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ифода менамояд;