Таърих

Бобоҷон Ғафуров

Бобоҷон Ғафуров - муаллифи китоби "Тоҷикон" ва Қаҳрамони Тоҷикистон

Дар Панҷакент

Мезолит аз калимаи юнонӣ гирифта шуда, маънояш мезос-миёна ва литос-санг аст

  • Тутқавул
  • Обикики
  • Сайёд
  • Дараи шур
  • Ошхона
  • Оқтанг

Забони бохтарӣ

Шаҳри Нусай

ба се давра: асри санг, асри биринҷ ва асри оҳан.

палеолит, мезолит ва неолит

энеолит ҳазораи V-III пеш аз мелод

1 миллион сол пеш аз мелод

 Ба 3 давра: палеолити поён, миёна ва нав

Лоҳутӣ, Обимазор, Кулдара, Хонақоҳ (н. Ховалинг) ва Қаратоғ (н. Ёвон)

Неандарталҳо, ки ба одамони имрӯза шабоҳат доштанд

Дар  ҳазораҳои    VІ-ІІІ  пеш  аз  мелод  дар  ноҳияҳои  кӯҳистони 
Тоҷикистон,  махсусан  водии  Ҳисор  одмоне  мезистанд,  ки  осори 
боқимондаи онҳо бо номи маданияти Ҳисор маълум аст

 Мурдаро  ҳалқавор,  чӣ  тавре  кӯдак  дар  шиками  модар  мехобад, ҳамон тавр мегӯрониданд. 

Се  намуд,  кишоварзон  (маданияти  Ҷайтун),  шикорчӣён  ва моҳидорон  (маданияти  Хоразм-Калтамадон)  ва  чорводорон (маданияти Ҳисор);   

4 шакл:

  • авлод,
  • қабила,
  • халқият
  • миллат;

5  форматсия:  обшинаи  ибтидоӣ,  ғуломдорӣ,  феодалӣ, капиталистӣ ва сотсиалистӣ

Обшинаи ибтидоӣ

 Аз рӯи тасаввуроти онҳо чӣ тавре, ки одам дар батни модар буд, бояд ҳамон тавр ба хок супорида шавад ва ҳатто чӣ зҳои дигарро низ (корд, косаи хурок ва ғ.) ҳамроҳашон мегурониданд;

дар Бадахшон, аз ҷумла Помири Ѓарбӣ;

наҷиб, шариф, покиза, воломақом, тухми пок.

Одамон  дар  болои  конҳои  мис  оташ  меафрӯхтанд  ва  миси обшударо канда мегирифтанд

Аввалин  қабрҳои  ин  маданиятро  дар  Сибири  Ѓарбӣ  аз  деҳа Андронов кашф кардаанд

Аз деҳаҳои Ёрии Панҷакент, Шаршари ноҳияи А. Ҷомӣ ва Арақчӣ ни ноҳияи Варзоб

 Ароба, қаиқ

Авесто аз калимаи «апастак» гирифта шуда маънои асос, дастур, қонун, раҳнаморо  дорад.

Дар се давра: Ҳахоманишиҳо, Портҳо (Ашкониён) ва Сосониён

Панҷ қисм: Ясно, Яштҳо, Видевдат, Виспарад ва Хурд Авесто

Соли 1761 олими франсуз А. Дюперон

Солҳои 628- 551 п.а.м;

Шоҳ Билош ё Валахш;

душмани  ғоявиаш Балатнарса (Баротрукреш)

падараш Прушасп ва модараш Дуғдуға

Суғдиҳо, бохтариҳо, хоразмиҳо, портҳо, сакоиҳо ва ғайра

 обу оташ ва замину ҳаво

Суғд, Бохтар ва Хоразм

 Бохтар

 Шуш (Сӯз);

 Куруши  Кабир  буда,  солҳои  559-530  то  милод  ҳукмронӣ кардааст; 

 соли 539 п.а.м. «Устувонаи Куруш»; 

июл-августи соли 530 п.а.м. дар соҳили дарёи Сир, ки дар натиҷа Куруш шикаст хӯрда кушта мешавад;

соли 526 п.а.м.  Камбуҷио

аз синни 20-солагӣ; 

Дорои І, ислоҳотҳои маъмурӣ, ҳарбӣ, пулӣ, роҳсозӣ ва ғайра

солҳои 522-486 п.а.м.

солҳои 550-330 п.а.м

 ба 20 сатрапия, Осиёи Миёна ба сатрапияҳои ХI, ХII, ХV ва ХVІ дохил мешуд

солҳои 522-450 п.а.м.  аз тарафи Дорои I ва Хишояршоҳ

 Мондоно

 Ардашери ІІ Мнамен

сатрап ё хушатрабон

Экбатан, Шуш (Сӯз), Персаполис, Пасаргар

 Пешдодиён ва Каёниён

солҳои 520-518 п.а.м;

Шерак  галабоне  буд,  ки  лашкари  форсҳоро  фиреб  дода  ба биёбон мебарад ва форсҳо аз ин огаҳ шуда ӯро бо машаққати зиёд қатл  намуданд,  аммо  ӯ  далерона  ба  форсҳо  мегӯяд,  ки  ин корро барои ҳифзи сарзамин ва ҳамқавмонаш  кардааст

10-уми декабри соли 522 п.а.м. дар Марғиён

 ба се навъ: ҷумлавӣ, ҳиҷоӣ ва ҳарфӣ–овозӣ;

забони оромӣ, ки аз чап ба рост навишта мешуд;

70 халқу қабила, ки бо 55 забон гуфтугӯ мекарданд

Дорои І

соли  334  п.а.м.  миёни  давлатҳои  Ҳахоманишиҳо  ва  Юнону Мақдуния

соли 333  п.а.м.

соли  337  ҳукмронии  Мақдуния  аз  болои  Юнон  ба  расмият шинохта шуд

 1-уми октябри соли 331 п.а.м. дар наздикии деҳаи Гавгамела

 солҳои 356-323 п.а.м; 

 Олимпиада ва Файлақуси  II (Филипп)

Оқсиарт падараруси Искандар буд

солҳои 329-327 п.а.м

Бесс, Спитамен, Сатибарзан, Катан, Авсан, Ориёмиз ва дигарон

Лашкаркаши моҳир ва қаҳрамони ватандӯсти суғдӣ буда, солҳои 329-327 то милод бар зидди истилогарони Юнону Мақдунӣ мубориза бурдааст

охири асри ІІ п.а.м. то асри IV милодӣ

 солҳои 336-323 дар синни 33- солагӣ дар Бобулистон

Зардуштӣ;

ба муқобили қӯшунҳои Искандари Мақдунӣ

ба дини зардуштӣ

Дар водии Вахш

соли 312 п.а.м. аз тарафи яке аз сарлашкарони Искандар Селевк

набераи  Спитамен  аз  никоҳи  Селевк  ва  Апама  (духтари Спитамен) буда, солҳои 280-261 п.а.м. давлати Селевкиёнро идора намудааст; 

солҳои 256-128 п.а.м;

 соли 247 п.а.м.  асосгузор Аршак (Ашки I)

9-уми майи соли 53 п.а.м. миёни давлати Порт ва Рим ба амал омад,  ки  сарлашкари  портҳо  Сурони  (Сурона)  лашкари  римиҳоро шикаст  дода,  сарлашкари  онҳо  Крас  дар  рафти  муҳориба  бо 
писараш кушта мешавад.

 Меҳрдаркард (Нусай) дар Ашқободи Туркманистон;

Димитрий

Юҷиҳо (Юэжҳо)

солҳои 247 п.а.м. то 224 милодӣ

 22 ҳарф

1913-Лондон, 1960-Лондон, 1968-Душанбе

 Малика Томирис,  Шерак, Фрада, Скунха ва дигарон

панҷ қабила: хюмӣ, хисе, шуанмӣ, дюмӣ ва гуйшуан

сокинони аслии Осиёи Марказӣ; 

Қурғоетеппа

 Канишка

 Вима Кадфиз (Кадфизи ІІ);

Асосгузори сулола Герай ва асосгузори давлат Куҷула Кадфиз

 28 солагӣ

Ашкониён (Парфия)

 Ардашери Бобакон

Наврӯз, Меҳргон, Сада ва Тиргон

Сада

диндабирӣ, ки аз 44 ҳарф иборат буд

18 ҳазор

 аз номи аспҳои тездави он, ки маънои кишвари аспҳои давандро дорад;

Осиёи Миёна, Афғонистон, Покистон,  Ҳиндустони Шимолӣ ва Қошғару Хутан

Порт (Ашкониён)

 сосон

 аз Бомиёни Афғонистон, ки яке 35 дигаре 54 метр дарозӣ доранд

алифбои бохтарӣ, ки аз 24 ҳарф иборат буд.

дар соҳили рости якҷояшавии дарёҳои Панҷу Вахш

Ҳахоманишиҳо

соли 1957 ба замони Канишкаи Кабир

 Артабони V

бо номи бобои Ардашер Сосон

 Ҳахоманишиҳо;

 аз  миёнаҳои  асри  V  сар  карда  давлат  бо  шакли  иҷтимоӣ-иқтисодии  феодалӣ  пеш  меравад,  баланд  шудани  мавқеъи ҳокимияти марказӣ ва мақоми давлатӣ гирифтани динӣ зардуштӣ

 дар рӯди Корун, ки бо номи «Банди Қайсар» машҳур аст

дар насронипарастии ӯ (дар замони ӯ мавқеъи дини насронӣ хеле боло меравад)

ба  4  табақа:  отурвон  (рӯҳониён),  артишдорон  (ҷанговарон); дабирон  (кормандони  давлатӣ) ва  кишоварзону  ҳунармандон  ва тоҷирон;

 Ибни Муқаффаъ

Хусрави Парвиз

 солҳои 490-515

Борбад

Хусрави І Анушервон

Фирӯз (Пирӯз).

 солҳои 309-379

 Ардашери Бобакон

миёни Сосониён ва Ҳайтолиён, ки дар натиҷа Сосониён шикаст хӯрда, хироҷгузори Ҳайтолиён мегарданд;

Қубодшоҳ

Ихшид

 Фрамандар (фармонбардор), ки мансаби сарвазир ҳисоб мешуд

соҳиб шудан бо роҳи бузурги Абрешим

солҳои 224-651

 баробарии иҷтимоии аҳли ҷомеаро талаб мекард

Хилофати Араб

роҳро  ба  сӯи  истиқлолияти  миллӣ  кушода  арабҳоро  маҷбур намуд,  ки  дар  идоракунии  давлат  ашрофони  маҳаллиро  ҷалб намоянд

 Ҳайтолиён

аз номи завҷаи Маздак Хурамма

 аз соли 453-457 то 563-567

 Паҳла, аз сабаби он, ки асбоби мусиқии Борбадро хуб менавохт, ӯро чунин ном мебурданд

 Хушнавоз ё Вахшунвар

 21 наск

солҳои 467-470, 480

Монӣ

 солҳои 488-531

 гаравидан ба ҳаракати Маздак ва пуштибони кардани маздакиён

Яздигурди ІІІ

соли 651

 Сосониён ва ҳоқонати Турки Ѓарбӣ

Ҷӯраалӣ Маҳмадалӣ ном чӯпон аз Куҳи Муғ дар ноҳияи имрӯзаи Айнӣ;

 Афшин

 Деҳқон

Ҳайтолиён

Солҳои 570-632

 Омина ва Абдуллоҳ

Соли 610 аз нозил шудани аввалин сура бо номи Иқраъ (бихон)

 Ҳайтолиён

соли 622 аз ҳиҷрати паёмбар - ҳазрати Муҳаммад (с) аз Макка ба Мадина

Маънои хонданро дошта, аз 114 сура иборат аст

 Усмон 644-656

Баъди марги паёмбар - ҳазрати Муҳаммад (с) ва ба сари ҳокимият омадани пайравони ӯ дар ибтидои солҳои 30-ми асри VII

 Зайд ибни Собит дар байни солҳои 644-656;

 солҳои 661-750

дар замони халифаҳои рошидин: Абӯбакр, Умар, Усмон, Алӣ

 солҳои 750-1258

дар  аҳди  халифа  Абдумалик  бо  навиштаҷоти  «Ло  Илоҳа Илаллоҳу Муҳаммадан Расулуллоҳ» баъд номи халифа

 9-уми октябри соли 680, ки бо шикаст анҷом ёфт

 аз 23 ҳарф

 соли 654 ба Маймурғи Суғд

солҳои 705-715 Қутайба ибни Муслим

 солҳои 720-722

Абӯмуслим

 2 лагер бо роҳбарии Ғурак ва Деваштич

 3-давра

 солҳои 747-750

 Абӯ Исҳоқ Иброҳим ибни Ҳайкон

 Абӯ Ҷаъфар, ки бо лақаби Мансур маълум аст

 солҳои 750-751

парчами сиёҳ, ки бар зидди парчами сафеди Умавиён буд

Сумбоди Муғ, ки номи аслиаш Пирӯз Испаҳбад буд

чодарпуш ё ниқобпуш;

солҳои 776-782 (ё 783)

Сосониён

709-Бухоро, 712-Самарқанд

 соли 751

Рофеъ ибни Лайс

Бармакиён

соли 803

маъбади Навбаҳор

солҳои 821-873

Соли 811 дар зиддияте, ки миёни писарони Ҳорунарашид Амин ва  Маъмун  ба  амал  омад  ӯ  пуштибони  аз  Маъмун  намуда,  ҳамин тавр дар ба сари ҳокимият омадани Маъмун кӯмак намуд. Баъди ба сари  ҳокимият  омаданаш  Маъмун  ӯро  ҳокими  Мовароуннаҳру Хуросон таъин мекунад

солҳои 828-844

Зуляминайн-яъне нафаре, ки бо ду дасташ ҷанг мекунад

солҳои 821-822

 Абдуллоҳ ибни Тоҳир

дастаҳои мусаллаҳи худмуҳофизатӣ, муборизони роҳи дин

 Нишопур

 солҳои 873-900

Саффор  аз  калимаи  арабӣ  гирифта  шуда,  дар  забони  тоҷикӣ маънои  мисгарро  дорад,  аз  сабаби  мисгар  будани  падар  ва  бобои Яъқуб   давлат ҳамин гуна номгузорӣ шудааст

15 ҳазор

Наврӯз

солҳои 873-879

соли 876

 соли 1999

 солҳои 874-999

Асосгузори сулола Сомонхудот ва давлат Исмоил

солҳои 849-907

ном, забони умумӣ, фарҳангӣ ба худ хос доштан, ҳудуди муайян, ки  дар  он  аксариятро  ҳамон  халқ  ташкил  диҳад,  иқтисоди  ягона, психологияи ягона.

соли 874

 10 девон

Балъамӣ, Утбӣ ва Ҷайҳонӣ

 солҳои 892-907

Насри ІІ бо ташаббуси вазир Ҷайҳонӣ

ду намуд: туъма ва иқтаъ;

солҳои 892- 999;

 Савонеҳ-ул-ҳикмат (ганҷинаи ҳикмат).

солҳои 899-900

соли 900 баъди шикасти Амр аз тарафи Исмоил

 Ҳоҷиби Бузург

Сосониён,  Аббосиён,  Сомониён, Ғазнавиён  ва  Манғитҳои Бухоро

корҳои почтаро иҷро намуда, танҳо ба давлат хизмат мекард

соли 893

Ҳанафия

ғолибияти ашрофони маҳаллӣ дар ҷангҳо аз болои арабҳо

 давлатҳои Скандинавия

аз 3 қисм: арк, шаҳристон ва работ

 2 нафар, Насри І ва Исмоил

 Абӯиброҳим Мунтасир (Фотеҳ)

Леваканд;

 74 ҳуҷҷат бо забони суғдӣ, 1-то бо забони арабӣ ва 400 ашёҳо ёфт шудаанд

 Суғди қадим

аз мардуми ғайримусулмон гирифта мешуд

аз номи деҳа

 9- амир, 8- вазир

Абӯбакри Наршахӣ

Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

соли 963, Абӯалӣ Балъамӣ

 пайрави ҳаракати Қарматия буданаш

 заминҳое, ки дар ихтиёри  масҷид, мазор, мадрасаҳо буданд;

солҳои 821-873, Нишопур

аз шаҳри Балх

сарзамини паси наҳр ё он сӯи дарё

 соли 1958

 23 октябри соли 999

 Сосониён

дар замони Сомониён ба итмом расидааст

Самарқанд

солҳои 954-961;

 8 солагӣ

Сабуктегин

1128, Абӯнасри Қубавӣ.

Абӯалӣ ибни Сино

 «Ал -қонун фи-т-тиб»

 Байт-ут-Тироз

 Самарқанд

ведарӣ ва занданиҷӣ

 Табарӣ, Абӯалии Балъамӣ, Наршахӣ

соли 1994

солҳои 886-888

 Сабуктегин

 Исфиҷоб

3000 ҳазор аспу уштур, ки ба он 5000  нафар хизмат мекарданд

бо князигариҳои Рус

 аз рушди тиҷорат бо Руси Киевӣ ва дигар давлатҳои минтақа

 имомҳо,  шайхҳо  ва  саидҳо,  ки  худро  аз  авлоди  паёмбар - ҳазрати Муҳаммад  (с) медонистанд;

инъоме  буд,  ки  ба  тариқи  умрбод  дода  мешуд  ва  аз  он  ба миқдори муайян хироҷ ситонида мешуд

 сипоҳиён

Ҳусайн ибни Тоҳир

Марвазӣ ва Нахшабӣ

 Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Сино, Носири Хусрав ва ғайра.

суғдӣ

соли 992

 Мансури II (997-999)

 Саффориён

200 ҳазор

 Нишопур

тирози ҷаҳон ё арӯси дунё.

Банҷуриҳо

 Ҳулбук, ки харобаҳои он дар ноҳияи Восеъ ҷойгир аст;

 Бунҷикат, ки дорои 20 ҳазор аҳолӣ буд

 4 дарвоза;

 Унсурӣ бо супориши Мансури І

соли 1978

соли 1965

солҳои 780–850

 ал-ҷабр (алгебра)

ӯ фалсафаи Юнони қадимро ба мардуми Шарқ шинос намуд

 Абӯрайҳони Берунӣ

 солҳои  1009-1017  бо  супориши  Маъмуни  II  дар  Ӯрганҷ  сохта шудааст.

Абӯрайҳони Берӯнӣ ва Абӯалӣ ибни Сино

150 асар;

 Абӯбакр Раббии Бухороӣ

 Ҳаким Майсарӣ

зиёда аз 400

 тоҷикӣ

Ҷобир ибни Хайён

Абӯабдулло Муҳаммад

дар деҳаи Останабоби Каркии Туркманистон бо номи «аламдор» ё «аламбардор»

 Абӯабдуллоҳи Диноварӣ

солҳои 90-уми асри Х дар Туркистони шарқӣ ва Ҳафтрӯд

Абдукарими Буғрохон

Чигилӣ ва яғмо

 чигилӣ Арслонхон-яъне шер ва Яғмо Буғрохон-яъне уштур

 Исмоили Сомонӣ

 соли 713

Насри ІІ

 Насри ІІ

 Насри ІІ

 Маҳмуд Ғазнавӣ

 Солори ғуломон

соли 907, Бубилол

зиёда аз 180 сол

соли 893

рӯди Ому

 солҳои 1017-1018

 солҳои 998-1186

Солҳои 874-999

 онҳо мардуми  Эрони  ғарбиро аз арабшавӣ наҷот доданд

Қарахониён ва Ғазнавиён

 Алииён ва Ҳасаниён

Иброҳим ибни Наср

соли 1089

Садрҳо гуфта руҳониёни олимартабаро мегуфтанд, ки аз ибтидои асри ХІІ идоракунии бухороро дар ихтиёр доштанд

Абдулазиз ибни Умар

 зиёда аз 200 сол

соли 1125

Миёни қӯшуни муттаҳидаи Қарахониёну Салчуқиён ва аз тарафи дигар Қарахитоиҳо, ки бо ғалабаи Қарахитоиҳо анҷом ёфт

 соли 1008 дар Балх

 аз номи вилоят, ки баъдтар ба шаҳри калон табдил ёфт

солҳои 998-1030

ба Ҳиндустон

ба вилояти Ғур, ки ба талафоти зиёд нигоҳ накарда, қисми онро забт намуд

бо 57000 ғулом ва 350 фил

 Чағониён, Қубодиён ва Хатлон

муҳорибаи Дандонакон

Ғазнавиён ва Салҷуқиён

соли 1030.

Ҷалолуддини  Отсиз

 ин  муҳориба  соли  1017  буд,  ки  бо  аз  байн  рафтани  давлати Маъмуниён дар  Хоразм оварда расонид.

 Маликшоҳ

Алпарслон ва Маликшоҳ

 соли 1118

Ғуриён, Ғазнавиён, Музаффариён ва Рустамиён

соли 1041

 соли 1190

Абӯалӣ Ҳасан ибни Алӣ (1017-1092)

Нишопур, Балх, Марв, Бағдод ва ғайра

 Садриддин Айнӣ

 Садрҳо

солҳои 1206-1207

 Малик Санҷар

 Муҳаммади Хоразмшоҳ

 Ануштегини Ғалча

 солҳои 1172-1200

 соли 1176 бо шикасти халифа

соли 1215.

 Абӯлфазли Байҳақӣ

Абӯлфазли Байҳақӣ

зиёда аз 400

 Носири Хусрав

 аз номи вилоят

Қудбуддини Ойбек

солҳои 1150-1151

яке аз хонадони Шинасбониён Фулодӣ Ғӯрӣ

 Алоуддин

 солҳои 1148-1215

солҳои 1077-1221

бо унвонҳои малик, меҳтар, ғуршоҳ

 Шинасбониён

Сайфуддини Сурӣ

 Фирӯзкуҳ

 Абуумари  Ҷузҷонӣ,  ки  доир  ба  давлати  Ғуриён  маълумотҳо овардааст

сентябри соли 1219

 Маҳмуди Ялавоч, ки дар Хуҷанд меистод;

 Маҳмуди Торобӣ

фоҷиаи Утрор дар соли 1218;

Ғоирхон (Иналчик) бо 60 000 нафар;

 соли 1238

«Каҳрамони халқи тоҷик Темурмалик»

 ҳокими Хуҷанд буда, зидди лашкари муғул ҷангидааст

Чағатой

Тармаширин

солҳои 50-уми асри ХIII

 соли 1220

 Марв

Тӯлуй

дар  ин  муҳориба  мардуми  Хуросон  зери роҳбарии  Ҷалолуддин (1220-1231)  аз  болои  лашкари  муғул  ғалабаи  комил  ба  даст оварданд.  

Абӯнаср Асадии Тӯсӣ

 Умари Хайём

 соли 1222

 асосгузори сулола Курт ва давлат Малик Рукнуддин

 ҳеҷ  робита  надоранд,  зеро  Куртҳои  Ҳирот  номи  сулола  аст  ба монанди Тоҳириён, Саффориён ва Сомониён

муаллифи ин асарҳо то ҳол дар таърих маълум нест

«Ҷомеъ-ут-таворих». 

Ҷалолиддини Балхӣ (Румӣ)

 Барлос

соли 1975

 солҳои 1245-1381

 аз ҷониби Темур соли 1381;

 солҳои 1337-1381

 Сайфи Ҳиравӣ. 

 Сабзавор.

 Шайх Халифа

 соли 1336 дар деҳаи Хоҷаилғори назди Кеш

дар Сиистон соли 1362

9 маротиб

Мавлонзода, Абӯбакр Калавии Наддоф ва Хурдаки Бухороӣ

соли 1365-1366;

Урганҷ

 маркази Ҳиндустон шаҳри Деҳлӣ

 Ғиёсуддини Пиралӣ

 Заҳируддини Муҳаммад

Самарқанд ва Ҳирот

Заҳируддини Муҳаммад (Бобур)

 Бойсунқар

«Хамса»; 

 1501-Ҳирот, 1507-Самарқанд

Муҳаммад ибни Ховандшоҳ (Мирхонд)

 Камолиддини Беҳзод

1399-1404 дар Самарқанд

«Зафарномаи Темурӣ»

бо супориши писараш Абдулатиф

Абдураззоқи Самарқандӣ, Ибни Арабшоҳ, Низомиддини Шомӣ, 
Шарофиддин  Алии  Яздӣ,  Муҳаммад  ибни  Ховандшоҳ, 
Заҳируддини Муҳаммад

Ғори  Мир,  Бибихонум, Расадхона дар Самарқанд, Оқсарой дар Шаҳрисабз (Кеш);

 Камолиддин Беҳзодро

тоҷикӣ

Хоҷа Аҳрори Валӣ

 Туғлуқ-Темур

соли 1365 байни амир Ҳусайну Темур бо Илёсхуҷа

Мавлонозода;

66 ҳазор

соли 1405 дар Утрор

Пирмуҳаммад

солҳои 1469-1506

 Муҳаммад Шайбонихон

солҳои 1500-1510;

соли 1500

 Аҳмади Дониш

солҳои 1583-1598

5 шакл

 Хондамир

Бағдод, Исфаҳон, Сабзавор, Димишқ

Бадриддини Ҳилолӣ

 Ҳофизи Таниш

 Пирмуҳаммадхони ІІ

 Аштархониён

соли 1585

 Бухоро

 солҳои 1499-1599

 асри ХVІ

 солҳои 1642-1645

 солҳои 1645-1680;

солҳои 1702-1711;

 Убайдуллохон

 соли 1739-1740

Муҳаммадюсуфи Муншӣ

 Мирмуҳаммадамини Бухороӣ

 Салчуқиён

 Абдулфайзхон

1723-1730

 70 ҳазор

соли 1747

Муҳаммадраҳимбӣ

соли 1753, Муҳаммадраҳимбӣ

Ҷори намудани андозҳои  нав

соли 1790

 солҳои 1785-1800

 Шоҳмурод

 Шоҳруххон

солҳои 1800-1826

аз тарафи писараш

солҳои 1821-1825

 Мир Ҳусайн

Насрулло

соли 1837

аз тарафи занаш;

 солҳои 1800-1810

ба тарафи Насрулло гузаштани бародари хони Қӯқанд

 соли 1842

байни амир Ҳайдар ва хони Қӯқанд Умархон

 аз тарафи амир Насрулло

 Қушбегӣ

 Мингбошӣ

 Даҳбошӣ ва юзбошӣ

 2 млн нафар

Ҳофизи Таниш

Дилшоди Барно

 гуруснагии шадид

 Ҳофизи Абрӯ

Клавихо

 Бобур Мирзо

соли 1427

«назар ба он ки аз тарс ҳалок шавем, беҳтар аст сари худро ба дор бинем». 

 соли 1753

Аморати Бухоро, хонигариҳои Хева ва Қӯқанд

солҳои 1826-1860

32 маротиба

Раҳимбий

солҳои 1860-1885

соли 1710

солҳои 1710-1876

солҳои 1753-1920

Н.В.Хаников, 1843

 соли 1853

5-сабаб

соли 1717, Пётри І

соли 1853

соли 1866

соли 1866

байни Росия ва Бухоро

Н.А. Крижановский

24 май соли 1866

11-18 октябри соли 1866

 2-юми октябри соли1866

 аз 2-вилоят

К.П.Кауфман

соли 1867

 5-вилоят

 23 июни соли 1868 байни Росия ва аморати Бухоро

солҳои 1868-1870

 ҳукмати подшоҳии Росия

 соли 1870

 ноҳияҳои Болооби Зарафшон

 соли 1873

Ҳисор,  Балҷувон,  Кӯлоб,  Қурғонтеппа,  Қаротегин,  Дарвоз  ва Қабодиён;

соли 1887

 2 ҳазор

 Садриддин Айнӣ

ҳудуди сарзаминҳои аз дастрафтаашро аз ҳисоби минтақаҳои Бухорои Шарқӣ васеъ кардан мехост

 1 майи соли  1868

2 майи соли 1868

 23 сентябри соли 1873

«Туркестанские ведомости»

 соли 1878

соли 1876, Фарғона

 соли 1883

 соли 1891

 соли 1892

 аз охири асри XVIII то соли 1920 дар хонии Хева

соли 1895

 ба муқобили афғонҳо

 соли 1896

 соли 1868

 соли 1886

соли 1894

 соли 1888

соли 1868, тобеъ шудани аморати Бухоро ба Россия

 соли 1870 дар Тошканд

Хонигарии Қӯқанд

 бо гуфтушуниди ду тараф

 соли 1872

солҳои 1867-1917

Самарқанд ва Фарғона

 15-нафар

 солҳои 1867-1882

 солҳои 1885-1910

28 - бекигарӣ

 9- туман

 Қаротегин,  Қубодиён,  Ҳисор,  Дарвоз,  Балҷувон,  Кӯлоб, Қурғонтеппа ва Шуғнону Рӯшон

 соли 1888 дар Ховалингу Балҷувон

 Мирзо Акрам

 дар Шаҳрисабз аз тарафи амир Абдулаҳадхон

солҳои 1903-1913

Ҷалол Икромӣ

соли 1892 дар шаҳри Тошкент

соли 1910 дар Бухоро

 250-ҳазор нафара

 8948 нафар

 4 июли соли 1916

 соли 1870

солҳои 1826-1897

 3-маротиб

Аҳмади Дониш

15-сол

 Маҳмудхоҷа Беҳбудӣ, Абдуқодир Шакурӣ, Мунаввар Қорӣ

солҳои 1878-1954

Садриддин Айнӣ

 200 мадраса

 11-уми марти соли 1912 бо иқдоми Мирзо Мансуров ва Сироҷи Ҳаким

 Мирзоҷамол Юсуфзода

 «Тартил-ул-қуръон» ва «Таҳсиб-ус-сибён»

 аз байн рафтани ғуломдорӣ, хотима ёфтани ҷангҳои дохилӣ, ба вучуд омадани муносибатҳои сармоядорӣ, ба бозори ҷаҳони роҳ ёфтани Осиёи Миёна

Дилшоди Барно

 солҳои 1838-1842

 А.Н. Куропаткин

18 апрели соли 1918

соли 1918

 корхонаҳои пахтатозакунӣ ва равғанкаш

соли 1918

Фузайл Махсум

соли 1923

соли 1918

 Фарғона

Экспедитсияи соли 1920-и Ҳисор чӣ  гуна характер дошт?

ҳарбӣ

Давлатмандбий

 Галу

ҳангоми тӯҳфаи амир-ҷойнамозеро, ки дар он ба муҳтарам Муҳаммад Иброҳимбек навишта шуда буд

 Иброҳимбек

3 давра

 соли 1921 иборат аз 8 модда

Раиси КИМ ҶХШБ Усмонхоҷа Пӯлодхоҷаев;

21 сентябри соли 1921

сентябри соли 1921

 Сардори босмачӣ ёни Туркистону Бухоро

 4 августи соли 1922 дар Балҷувон

Сомипошоро

 ҳарбӣ

 12 августи соли 1923 дар Балҷувон аз тарафи армияи сурх

 73- адад

соли 1921

 то соли 1926

декабри соли 1924, Аббос Алиев

солҳои 1929-1939

солҳои 1918-1937

 соли 1924

соли 1920

 пантуркистон

Нусратулло Махсум

14 октябри соли 1929

 Панҷакент,  Ӯротеппа,  Душанбе,  Қурғонтеппа,  Кӯлоб, Ғарм  ва баъдан Помир;

2 январи соли 1925

135620 км

 Р.Масов

739 503 нафар

 5 феврали соли 1925;

соли 1926

336 намоянда

8 завод

солҳои 1926-1929

 18-то

48 даста, Иброҳимбек

 июни соли 1926

12 апрели соли 1929

 Сайрамбибӣ  Қосимова,  Маълумбибӣ  Гадоева  ва  Оламбибӣ Абдуллоева;

9 майи соли 1929 бо 12 навкараш

Садриддин Айнӣ.

 соли 1928, Лухтак

соли 1926

21-26 апрели соли 1929

 анҷумани 2-юм

13 июли соли 1929

.Анҷумани 3-юми фавқулоддаи Шӯроҳо кай баргузор гардид ва  қарори асосии он чӣ буд?

15  октябри  соли  1929-таъсисёбии  Ҷумҳурии  Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон

саноати сабук

 Б.Ғафуров, Т.Улҷабоев, Ҷ. Расулов, Қ. Маҳкамов, Р. Набиев

 соли 1935

соли 1937, Варзоби Боло

3-давра

 Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба С. Айнӣ

соли 1933

Иттифоқи  нависандагони  Тоҷикистон  кадом  сол  таъсис ёфтааст?

 соли 1933

 Д. З. Протопопов

соли 1931

 23 июни соли 1931 дар деҳаи Хоҷа Булбулони шаҳри  Ваҳдат

1 июли соли 1881 дар ноҳияи Ғарм;

солҳои 1926-1933

соли 1937 бо гуноҳи «душмани халқ»

 9  майи  соли  1958  аз  тарафи  Коллегияи  ҳарбии  Суди  Олии ИҶШС

соли 2006

соли 1899 дар Шуғнон

мафҳуми итолиявӣ буда, маънои даста, гуруҳ ва ё бастаро дорад

 апрели 1941

соли 2001

1 сентябри соли 1939

 Неъмат Қарабоев

 200 ҳазор

зиёда аз 50 нафар

 Ҳабиб Юсуфӣ

Ҳайдар Қосимов

 98 млн. сӯм

151 вагон

«Қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик», «Исёни Муқаннаъ»

18 нафар

1418 рӯз

Мастибек Тошмуҳаммедов

оғози Ҷанги дуюми ҷаҳон

дар ҷанги Финландия бо ИҶШС соли 1939-1940

солҳои 1924-1953

 4-5 марти соли 1921

Ҳабиб Юсуфӣ, Абдушукур Пирмуҳаммадзода, Ҳаким Карим, Фотеҳ Ниёзӣ, Боқӣ Раҳимзода А. Назаров,  Лутфулло Бузургзода, Ҳабиб А. ва дигарон

30.12.1922 то 8.12. 1991

«Омадани поезди аввалин»

 соли 1938

 муҳорибаи Сталинград

1125-рӯз

Чӣпурин

 Пирмуҳаммадзода А

 Аҳмад Турдиев

Ҳабиб Юсуфӣ, Ҳаким Карим, Лутфулло Бузургзода, А. Пирмуҳаммадзода

 Сарбанд

дар  бораи  аз  рӯи  нишонаҳои  миллӣ  ба  се  ҷумҳуриҳои  алоҳида тақсим  намудани  Туркистон»  ном  дошта,  15-январи  соли  1920  қабул шудааст;  

 Ойгул Муҳаммадҷонова

Протопопов Д. З

соли 1945

соли 1949

 1,5 ҳазор

соли 1949

солҳои 1946-1956

 соли 1948

соли 1958

солҳои 1956-1961

Т. Ӯлҷабоев

 соли 1969

 соли 1980

соли 1975. 

 соли 1980

соли 1948

соли 1951, С.Айнӣ

соли 1953

 соли  1956

 соли 1968

«Ман бо духтаре вохӯрдам»

 соли 1963, М.Турсунзода

соли 1971

Бори  аввал  китоби  «Тоҷикон»-и  Б.  Ғафуров  кадом  сол  бо забони русӣ нашр гардид?

22 июли соли 1989

соли 1972

апрели соли 1985, Горбачёв М

солҳои 1961-1982

24 августи соли 1990 Иҷлосияи дуюми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

17 марти соли 1991

 19-22 августи соли 1991 заминаи мусоид ба пош хӯрдани ИҶШС

8  декабри  соли  1991  дар  Белоруссия  байни  сарварони  Русия, Украина ва Белоруссия

21 декабри соли 1991

25 декабри соли 1991

9 сентябри соли 1991

16-ноябр то 2 декабри соли 1992 дар Хуҷанд

19 ноябри соли 1992

Гулназар Келдӣ

 24- уми ноябри 1992

 солҳои 1946-1977

6 ноябри соли 1994

 8 сентябри соли 1997

11 декабри соли 1999

соли 2000

23 феврали соли 2010

7 ноябри соли 195

 23 феврали соли 1993

соли 2001

соли 2006

соли 2000;

 соли 2006

 соли 1967

С. Айнӣ.

И. Усмонов

соли 2008

соли 2010

 соли 1993

 1100-солагии давлати Сомониён

соли 1998

Малика Собирова

 Литва, Эстония, Латвия

Эмомалӣ Раҳмон

25-солагии ҶШС Тоҷикистон

1994

 1996

1980